Privacy verklaring

Algemene voorwaarden Mathison B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Mathison B.V.
Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2021.

1.Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
1.2 Opdrachtnemer: Mathison B.V. te Bodegraven

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkende, of aanvullende bepalingen op deze algemene voorwaarden gesteld door opdrachtgever, zijn voor opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.Terbeschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan haar geretourneerd.
4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Betrokken perso(o)n(en) vormen tezamen het opdrachtenteam. Opdrachtnemer zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.
5.4 Opdrachtnemer kan in overleg met opdrachtgever de samenstelling van het opdrachtenteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht wenselijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht niet verminderen noch de continuïteit ervan ongunstig beïnvloeden. Een wijziging kan ook op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.
5.5 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle informatie die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft. Op verzoek van opdrachtnemer verschaft opdrachtgever kosteloos een werkplek met internetfaciliteit.

6. Geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
6.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
6.3 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
6.4 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
6.5 Bij een schending van het in het vorige lid bepaalde is opdrachtnemer gerechtigd een terstond opeisbare boete van €5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) in rekening te brengen aan opdrachtgever voor iedere overtreding en van €1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van opdrachtnemer –naar keuze- op vergoeding van zijn werkelijke schade.

7.Auteursrechten en intellectuele eigendom

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen,
adviezen, (model)contracten, handboeken en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander
in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
7.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
7.4 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is opdrachtnemer gerechtigd een terstond opeisbare boete van €5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) in rekening te brengen aan opdrachtgever voor iedere overtreding en van €1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van opdrachtnemer – naar keuze- op vergoeding van zijn werkelijke schade.

8.Honorarium

8.1 De opdracht heeft het karakter van een inspanningsverplichting aangezien het bereiken van het beoogde resultaat niet door de opdrachtnemer kan worden gegarandeerd. Het honorarium van opdrachtnemer is dan ook niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
8.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
8.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per twee weken of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

9.Betaling

9.1 Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum.
9.2 Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
9.3 Ontvangen betalingen strekken steeds ter voldoening van de langst openstaande factuur ook indien opdrachtgever bij de betaling een factuurnummer vermeldt van een factuur van latere datum.
9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag
opdrachtgever de handelsrente (art.6:119a BW) althans de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
9.5 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van €250,00, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
9.6 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullend) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd, is, direct opeisbaar.
9.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

10.Reclames

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11.Leveringstermijn

11.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

12.Opzegging

12.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
12.3 Indien door opdrachtgever tot tussentijdse beëindiging van de opdracht wordt overgegaan, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie waarbij het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag als uitgangspunt wordt genomen.

13.Relatiebeding

13.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om binnen een termijn van twee jaren nadat de opdracht door opdrachtnemer is voltooid degene die namens opdrachtnemer de opdracht bij opdrachtgever heeft vervuld rechtstreeks, buiten opdrachtnemer om, een opdracht te verstrekken dan wel te laten uitvoeren, in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, tegen beloning of om niet werkzaamheden te laten verrichten, tenzij opdrachtnemer hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
13.2 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is opdrachtnemer gerechtigd een terstond opeisbare boete van €5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) in rekening te brengen aan opdrachtgever voor iedere overtreding en van €1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van opdrachtnemer –naar keuze- op vergoeding van zijn werkelijke schade.

14.Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te (laten) verrichten, een en ander in overeenstemming met wat in het kader van de opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat geen garantie kan worden gegeven met betrekking tot het resultaat van de geleverde dient.
14.2 Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie.
14.3 Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
14.4 De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door opdrachtnemer op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer te zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de hoogte van het honorarium voor de betreffende opdracht.
14.5 In afwijking van het voorgaande wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden de aansprakelijkheid verder beperkt door het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium.
14.6 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
14.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

15.Vervaltermijn

15.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na dertig dagen na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

16.Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
16.2 De rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

17.Overige bepalingen

17.1 In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen
daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.
17.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
17.3 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Leveringsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen opdrachtnemer en opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Leveringsvoorwaarden gestalte wordt gegeven.
17.4 De opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals, maar niet gelimiteerd tot bijvoorbeeld wijzigingen in adres- en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan opdrachtnemer, doch in ieder geval op eerste verzoek van opdrachtnemer.